Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu výrobků v internetovém obchodě www.klasterniprodukty.cz.

Marie Mezuláníková je prodávajícím a zároveň vlastníkem výrobků a provozovatelem výše uvedených internetových stránek. Smlouvy uzavřené prostřednictvím výše uvedených internetových stránek jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
https://www.itexamfun.com/300-360.html
210-260 vce
Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy se vedle těchto obchodních podmínek řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je-li kupujícím podnikatel, který vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti anebo zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, je-li kupujícím spotřebitel.
Uzavření kupní smlouvy

Návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího je objednávka zboží nebo služeb v internetové prodejně www.klasterniprodukty.cz. Před odesláním objednávky je kupující dostatečným způsobem upozorněn na Všeobecné obchodní podmínky této internetové prodejny. Kupující má možnost se s těmito podmínkami seznámit a odesláním objednávky s nimi vyjadřuje souhlas. Zákazník odesláním objednávky rovněž stvrzuje, že dosáhl 18 let věku a splňuje tak podmínku nákupu v internetovém obchodě www.klasterniprodukty.cz.

Kupující může zboží objednat:
v internetovém obchodě na www.klasterniprodukty.cz
e-mailem: info(at)klasterniprodukty.cz

Nabídka zboží je platná ke dni podání objednávky.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy (potvrzení objednávky) kupujícímu na jím uvedený e-mail. Tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, vyplývající z této kupní smlouvy.

Kupující může svou objednávku bez jakékoli sankce zrušit do okamžiku, než mu dojde její potvrzení ze strany prodávajícího, a to e-mailem na adrese info@klasterniprodukty.cz nebo na telefonním čísle +420 736 659 300.
Platební podmínky

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.klasterniprodukty.cz , jsou určeny primárně pro spotřebitele (jde o maloobchodní ceny včetně DPH). Pro případ velkoobchodního odběru podnikatelem za účelem podnikání s těmito výrobky kontaktujte prodávajícího prostřednictvím e-mailu (info@klasterniprodukty.cz) nebo na telefonu (+420 736 659 300). Ceny jsou platné k okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny uvedené v internetovém obchodě.

Jako poplatek za dopravu* prostřednictvím české pošty  bude kupujícímu účtováno dle ceníku České pošty dle hmotnosti a služeb ČP Způsob platby: dobírkou.
Bankovní převod na účet prodávajícího. Variabilní symbol je číslo objednávky.

Daňový doklad bude automaticky zaslán spolu se zbožím. V případě zasílání dárku, může kupující požádat (na e-mail: info@klasterniprodukty.cz), aby doklad nebyl přiložen, ale zaslán na jinou adresu, případně zaslán elektronicky na kupujícím uvedený e-mail. V případě osobního vyzvednutí v provozovně prodávajícího, kupující obdrží daňový doklad osobně.
Dodací podmínky

Jako způsob dodání může kupující zvolit:
osobní odběr Kapucínské nám., Brno
osobní odběr Brněnka na nám. Míru, Brno
osobní odběr ulice Roháčova, Praha
Česká pošta

Dodací lhůta po potvrzení objednávky se obvykle pohybuje v rozmezí 2-7 pracovních dnů. Po potvrzení objednávky bude kupující dostávat e-mailové zprávy o aktuálním stavu objednávky. Brzké doručení lze očekávat po obdržení zprávy “Odesláno”, což znamená, že zboží bylo předáno přepravci. Zásilka bývá běžně doručena do 17:00 hod následující pracovní den.
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Je-li kupující spotřebitelem, má v souladu § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě či e-mailem). Odstoupení od smlouvy je třeba v této lhůtě doručit prodávajícímu. Kupující má v tomto případě povinnost prodávajícímu převzaté zboží vrátit, a to osobně na drese 9.května 939, Újezd u Brna 66453 anebo poštou na tutéž adresu, přičemž však zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené, viditelně opotřebené takovým způsobem, že je nebude možné znovu prodat, uplatní prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, a to formou započtení. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající dále započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vracením zboží (náklady na přepravu).

Kupní cenu vrátí prodávající kupujícímu do 30 dnů ode dne, kdy mu došlo odstoupení od smlouvy, a to v hotovosti v provozovně prodávajícího, složenkou anebo převodem na bankovní účet, který kupující uvede.
Reklamace

Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem ČR a to do 30 dnů od obdržení reklamace (zásilky). Veškeré reklamace musí být bezodkladně uplatněny, a to telefonicky, případně e-mailem.

Pokud zboží při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou (zejména proto, že má nějakou vadu), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. sjednání nápravy, a to přiměřeným snížením kupní ceny, náhradním dodáním zboží, nebo odstoupením od smlouvy. Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího.
Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním (dále jen „shromažďování“) svých osobních údajů, a to za níže stanovených podmínek. Kupující svůj souhlas dává formou registrace na www.klasterniprodukty.cz nebo podáním objednávky na zboží na adrese info@klasterniprodukty.cz. Kupující může tento svůj souhlas kdykoli písemně odvolat a prodávající pak provede likvidaci osobních údajů, které o něm shromáždil.

Prodávající shromažďuje o kupujícím následující informace: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. To vše pouze za účelem prodeje zboží kupujícímu v internetovém obchodě www.klasterniprodukty.cz. Údaj o e-mailové adrese může také sloužit pro zasílání obchodních sdělení.

Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající nebo osoba jím pověřená a při tom používá běžně dostupných prostředků výpočetní techniky s potřebným zabezpečením dat proti zneužití. Osobní údaje kupujícího nejsou zpřístupněny třetím osobám s výjimkou přepravní služby, a to v nezbytném rozsahu za účelem dodání zboží kupujícímu.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, které o něm prodávající shromažďuje a právo na jejich opravu.

Kupující má dále právo, zjistí-li nebo se domnívá-li se, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat prodávajícího o vysvětlení a dále požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Zasílání obchodních sdělení

Kupující dává objednávkou či registrací v internetovém obchodě www.klasterniprodukty.cz souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal obchodní sdělení o vlastním zboží a službách na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu, který je uveden v každém zaslaném obchodním sdělení.
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy na zboží nabízeném v internetovém obchodě www.klasterniprodukty.cz a uzavřením kupní smlouvy s nimi kupující vyjadřuje souhlas.

Marie Mezuláníková si vyhrazuje právo změnit ceny a ročníky nabízených vín podle aktuální dostupnosti (V případě vyprodání zásob daného ročníku či jiných změn, budeme o této změně kupujícího předem informovat a případnou změnu objednávky si vzájemně odsouhlasíme). Marie Mezuláníková si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2010.